Evanjelická škola

Budova evanjelickej školy v Súľove priamo susedí s katolíckym kostolom. Tento nezvyčajný jav je dôsledkom vývoja cirkevných dejín obce. Na mieste školy stála najskôr drevená škola, ktorá pôvodne bola evanjelickou farou. Po presťahovaní kňaza do novej fary v roku 1827 slúžila stará fara na školské účely. Časom sa jej stav natoľko zhoršil, že sa cirkev rozhodla postaviť na jej mieste novú murovanú školu. Škola bola postavená v rokoch 1859-1860 počas pôsobenia učiteľa Karola Žarnovického, ktorý bol švagrom Jozefa Miloslava Hurbana a v Súľove učil od roku 1835 až do svojej smrti, zomrel 21. novembra 1886. Budovu školy delila chodba s klenbou na dve časti, v časti od cesty vedúcej ku katolíckemu kostolu bola učebňa a v druhej časti býval učiteľ. V roku 1908 sa v triede nachádzalo 14 lavíc, stôl, katedra, skriňa, nástenka, mapa Uhorska a Trenčianskej župy, obraz panovníka, počítací stroj, obrazy z prírodovedy, teplomer, špongia, miska na kriedu a tabuľa. Ku škole patrilo humno, maštaľ a dreváreň. V roku 1911 stavebnými úpravami zväčšili učebňu a opravili učiteľský byt. Po vzniku prvej Československej republiky podobne ako na katolícku školu v Súľove a štátnu školu v Hradnej i na evanjelickú školu do Súľova prišla výpomoc z Čiech. Český učiteľ Edvin Palacký (narodil sa v roku 1910 v Hodslaviciach) tu učil v rokoch 1930-1931. Na školskej pôde bol položený základ ekumenického spolunažívania oboch konfesií. Evanjelická škola spolupracovala s katolíckou školou až do takej miery, že sa žiaci od školského roku 1931/1932 delili na cirkevné školy podľa veku a nie podľa vierovyznania. Učitelia oboch škôl vďaka svojmu vzdelaniu vykonávali rôzne funkcie v obci. Aj evanjelický učiteľ Emil Klinga popri vyučovaní pracoval ako účtovník úverového družstva, obecný knihovník, sirotský otec a bol aj členom a funkcionárom vo viacerých miestnych spolkoch. Emil Klinga pochádzal z Krížovej Vsi a do Súľova prišiel učiť v roku 1932. V budove evanjelickej školy sa vyučovalo až do vystavania novej účelovej štátnej školy v Súľove v roku 1960. Svoj vzdelávací účel nestratila, už v roku 1962 tu bola zriadená materská škola, ktorá fungovala do roku 1981. V ďalšom období budovu využíval Klub mladých a neskôr Zväzarm. Po zdĺhavom reštitučnom konaní bola budova v roku 2008 vrátená evanjelickej cirkvi. Pred školou sa nachádza dnes už nevyužívaná obecná studňa. Jej betónovú kužeľovitú úpravu dal urobiť učiteľ Emil Klinga, inšpiroval sa habešskými kužeľovitými domami v Addis Abebe.


zdroj: Vlastný výskum autorky textu M. Kerešovej.

Evanjelická škola v 30-tych rokoch 20. storočia
Školská kronika

Žiaci s učiteľom Emilom Klingom a s p. farárom Ondrejom Peckom pred školou v školskom roku 1943/1944
Školská kronika