Vstavače (Orchidaceae)

Európske druhy vzácnej rastlinnej čeľade vstavačovitých (Orchidaceae) majú menšie kvety, ale bohatšie súkvetia v porovnaní s ich priamymi príbuznými - známymi orchideami trópov a subtrópov. Zástupcovia tejto čeľade sa vyznačujú mnohými zvláštnosťami. Ich semienka môžu klíčiť iba v prítomnosti symbiotických húb, pričom každý druh je viazaný na vlastný druh huby. Taktiež každý druh má osobitné nároky na svetlo, teplo, vlhko i na svojich hmyzích opeľovačov, takže čeľaď svojím výskytom obsiahne všetky typy stanovíšť Súľovských skál - lesy, lúky, skaly i mokrade. Na zmenu životných podmienok sú však vstavače veľmi citlivé. Niektoré svetlomilné druhy sú ohrozované šíriacim sa tieňom na opustených zarastajúcich pasienkoch a lúkach napr. vemenníky dvojlisté (Platanthera bifolia), vemenníky zelenkasté (Platanthera chlorantha), vstavače mužské (Orchis mascula), vstavače vojenské (Orchis militaris), päťprstnice obyčajné (Gymnadenia conopsea). Hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera) opeľujú kutavky rodu Gorytes. Samčekov láka vôňa kvetu, podobná pachu feromónov a potom zbadajú i samotný kvet, ktorý má tvar i farbu samičiek. Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) je veľmi zriedkavý a severnejšie od Súľovských skál ho už nenájdeme. Na okrajoch lesa a na lesných čistinkách sa darí aj vstavaču bledému (Orchis pallens). V lesoch zbadáme viacero druhov kruštíkov, nápadný je kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), v bučinách rastú prilbovky biele (Cephalanthera damasonium) a v borinách prilbovky červené (Cephalanthera rubra).
Súľov je jedna z najbohatších lokalít čeľade vstavačovitých v Strednej Európe. Len v katastri obce Súľov-Hradná tu bolo zaznamenaných 36 druhov. Odvodňovaním, zmenou hospodárenia a výstavbou chát mnoho stanovíšť nenávratne zaniklo, preto niektoré druhy sú ohrozené vyhynutím a pri štyroch druhoch sa výskyt za posledné dve desaťročia už nepotvrdil.


NCH_Tabuľa-14_Vstavače
foto Jana Smatanová (CHKO)

Vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia)
vlastne foto MS

Vstavač mužský (Orchis mascula)
vlastne foto MS

Päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea)
vlastne foto MS

Hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera)
foto Vladimír Ruček

Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana)
foto Vladimír Ruček

Vstavač bledý (Orchis pallens)
foto Vladimír Ruček

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
vlastne foto MS

Kruštík širokolistý (Epipactis helleborine)
vlastne foto MS

Prilbovka biela (Cephalanthera damasonium)
vlastne foto MS

Prilbovka červená (Cephalanthera rubra)
vlastne foto MS

Hviezdovka hlístová (Neottia nidus-avis)
vlastne foto MS

Kruštík Leuteho (Epipactis )
foto Vladimír Ruček

Smrečinec plazivý (Goodyera repens)
foto Vladimír Ruček

Trčníček jednolistý (Malaxis monophyllos)
foto Vladimír Ruček

Kruštík močiarny (Epipactis palustris)
foto Vladimír Ruček

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata)
foto Vladimír Ruček

Pätprstnica voňavá (Gymnadenia odoratissima)
foto Vladimír Ruček