Flóra tônistých zákutí

V tienistých roklinkách a vo vlhkých skalných štrbinách rastie osobité zoskupenie rastlinných druhov. Významnú úlohu v ňom zohrávajú nižšie rastliny - nenápadné lišajníky a machorasty. Lepšie už môžeme rozpoznať zástupcov papradí: sladič obyčajný (Polypodium vulgare), a slezinníky ako napríklad slezinník červený (Asplenium trichomanes) – má červenú stopku listov, slezinník zelený (Asplenium viride) – má zelenú stopku listov, asplenium rutovitý (Asplenium ruta-muraria)- má strihané listy.
Tmavšie a vlhkejšie stanovištia obľubuje i vzácna soldanelka karpatská (Sodanella carpatica), ktorá je západokarpatským endemitom. Kvitne tu v máji, a to veľmi krátko. Ťažisko jej výskytu v Súľovských skalách je v masíve Roháča. Zvonček maličký (Campanula cochlearifolia) na seba upozorní úhľadnými skupinami kvetov i neskôr v lete. Iné rastliny kvitnú nenápadne. Príkladom je v Súľovských skalách hojná hruštica jednostranná (Orthilia secunda).


NCH_Tabuľa-9_Flóra tônistých zákutí
foto Jana Smatanová (CHKO)

Slezinník červený (Asplenium trichomanes)
vlastne foto MS

Slezinník zelený (Asplenium viride)
vlastne foto MS

Soldanelka karpatská (Sodanella carpatica)
vlastne foto MS

Hruštica jednostranná (Orthilia secunda)
vlastne foto MS